ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - Απάντηση στις προκλήσεις - Θέσεις για τα μεγάλα μέτωπα  μιας κυβερνητικής πολιτικής
ΧΙ. Η πρόκληση του εγγυημένου επιπέδου αξιοπρεπούς διαβίωσης
3. Τρεις βασικοί στόχοι

Με βάση όλα αυτά τρεις είναι οι  βασικοί προγραμματικοί μας στόχοι:

Πρώτον, η θεσμική ολοκλήρωση του συστήματος πρόνοιας μέσα από τη συνεργασία πολιτείας, τοπικής αυτοδιοίκησης και κοινωνίας των πολιτών.

Δεύτερον, η σύνδεση των θεσμών και των πολιτικών πρόνοιας (κοινωνικής βοήθειας και αλληλεγγύης) με τον μεγάλο στόχο του δραστικού περιορισμού του κοινωνικού αποκλεισμού (με βάση το σχετικό εθνικό σχέδιο δράσης και τους στόχους της Λισσαβώνας).

Τρίτον, η θέσπιση του «εγγυημένου επιπέδου αξιοπρεπούς διαβίωσης» που καλύπτει όλα τα κενά και συγκροτεί ένα οριζόντιο δίκτυο ασφάλειας για όλους.

Η θεσμική ολοκλήρωση του συστήματος πρόνοιας προϋποθέτει μια νέα σύγχρονη και συνολική νομοθετική τυποποίηση των φορέων κοινωνικής βοήθειας και αλληλεγγύης, με βάση αφενός μεν το ποιος ασκεί τον έλεγχο του κάθε φορέα (δημόσιο, ΟΤΑ, μη κρατικοί μη κερδοσκοπικοί φορείς, ιδιωτικές επιχειρήσεις), αφετέρου δε το αντικείμενο της δράσης τους (παιδιά, οικογένεια, τρίτη ηλικία, αναπηρία, άλλες ευπαθείς ομάδες).

Θεσμική συγκρότηση δεν σημαίνει όμως μόνο νομοθετική τυποποίηση αλλά και ύπαρξη μηχανισμών χρηματοδότησης και εποπτείας.

© Ευάγγελος Βενιζέλος 2006-7