ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - Απάντηση στις προκλήσεις - Θέσεις για τα μεγάλα μέτωπα  μιας κυβερνητικής πολιτικής
VIII. Η πρόκληση των μεταρρυθμίσεων
1. Τι επιβάλει τις μεταρρυθμίσεις

Μια σειρά από πιεστικούς παράγοντες τοποθετούν το αίτημα για μεταρρυθμίσεις στο επίκεντρο κάθε οικονομικής, κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής. Καταγράφω ενδεικτικά ορισμένους από αυτούς:

- Η ανάγκη προσαρμογής της εθνικής αλλά και της ευρωπαϊκής οικονομίας στα δεδομένα και τα συμφραζόμενα της σημερινής διεθνούς οικονομίας, με τους καλύτερους, δηλαδή ανταγωνιστικότερους, δυνατούς όρους

- Το σύμφωνο σταθερότητας και οι γενικότεροι όροι συμμετοχής της χώρας στην ΟΝΕ και τη ζώνη του Ευρώ,  με ό,τι αυτό συνεπάγεται ως προς το μακροοικονομικό και δημοσιονομικό πλαίσιο οποιασδήποτε κυβερνητικής πολιτικής

- Το ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο της ευρωπαϊκής κοινοτικής έννομης τάξης και οι αρχές της άμεσης εφαρμογής και της υπεροχής του κοινοτικού δικαίου έναντι της εθνικής έννομης τάξης

- Η συνεχής εμφάνιση και ανάπτυξη νέων σημαντικών «παικτών» στην παγκόσμια οικονομία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται κυρίως ως προς από την επιρροή που ασκούν τα φαινόμενα του φορολογικού, ασφαλιστικού και εργασιακού «ντάμπινγκ»

- Τα προφανή κενά και οι ανεπάρκειες του κοινωνικού κράτους στην Ελλάδα σε σύγκριση με τις μέσες ευρωπαϊκές επιδόσεις (Ε.Ε. 15), σε συνδυασμό με τη δημοσιονομική και δημογραφική του κρίση, με ό,τι αυτό σημαίνει κυρίως για το σύστημα υγείας, το κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα, τις προνοιακές πολιτικές και τις μεταβιβαστικές πληρωμές 

- Οι υστερήσεις και οι δυσλειτουργίες της δημόσιας διοίκησης, σε συνδυασμό με τις θεσμικές υστερήσεις της αποκέντρωσης και της αυτοδιοίκησης, με ό,τι αυτό σημαίνει ως προς τη συγκρότηση και την υποστήριξη επιμέρους πολιτικών, της περιφερειακής ανάπτυξης και ενός εθνικού μοντέλου ανάπτυξης συνολικά

- Η σημασία που έχουν προ πολλού αποκτήσει τα νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία, σε συνδυασμό με την ένταση και την έκταση της βραχυπρόθεσμης κίνησης κεφαλαίων σε παγκόσμιο επίπεδο

- Η παγκόσμια στροφή στις νέες τεχνολογίες των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής

- Η τεράστια άνοδος της σημασίας του διανοητικού κεφαλαίου και άρα της αναπτυξιακής σημασίας του εκπαιδευτικού συστήματος και των συστημάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης που παράγουν ανταγωνιστικότητα

© Ευάγγελος Βενιζέλος 2006-7